Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez udostępnianie materiałów foto/video przez firmę MACIEJ ORŁOWSKI - Trener Wspinaczki Sportowej w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały foto/video z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie, dotyczy wszelkich materiałów foto/video z moim udziałem wykonanych podczas udziału w zajęciach organizowanych przez MACIEJ ORŁOWSKI - Trener Wspinaczki Sportowej. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby usług oferowanych przez MACIEJ ORŁOWSKI - Trener Wspinaczki Sportowej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną RODO.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż MACIEJ ORŁOWSKI - Trener Wspinaczki Sportowej przetwarza dane osobowe Pana/Pani (Pana/Pani dziecka/podopiecznego) oraz:

 1. Administratorem Pani/Pana(Pani/Pana dziecka/podopiecznego) danych osobowych jest MACIEJ ORŁOWSKI - Trener Wspinaczki Sportowej, z siedzibą w Krakowie ul. Mazowiecka 106/30, 30-023, zwana dalej Administratorem.
 2. Z Administratorem można się skontaktować mailowo pod adresem trener@maciekorlowski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:

  • wykonania umów
  • marketingu własnych produktów lub usług MACIEJ ORŁOWSKI - Trener Wspinaczki Sportowej
  • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji działań Klubu.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym Pan/Pani (Pana/Pani dziecko/podopieczny) przestał być Klientem firmy lub zakończył uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez firmę MACIEJ ORŁOWSKI - Trener Wspinaczki Sportowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Pana/Pani (Pana/Pani dziecka/podopiecznego) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Ma Pan/Pani(Pana/Pani dziecka/podopiecznego) prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pana(Pana/Pani dziecka/podopiecznego) danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług firmy MACIEJ ORŁOWSKI - Trener Wspinaczki Sportowej.